Termeni și Condiții

Altele

Notă de informare și acord de prelucrare date cu caracter personal

Această informare se referă la candidatura pentru un post din cadrul RAP Group și se aplică candidaților. Societatea prelucrează datele cu caracter personal menționate în Secțiunea 2 de mai jos în următoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 ScopTemei legal
1Participarea la procedura preliminară de angajare (selecție cf. pregătirii profesionale din CV și/sau altor oferte de muncă trimise candidaților)Consimțământ expres
2Asigurarea cerințelor și condițiilor legate de ocupare a unui post – participare la interviurile de angajareConsimțământ expres
Obligații legale
Demersuri în vederea executării unui contract
3Îndeplinirea formalităților legale cu privire la angajareConsimțământ expres
Obligații legale
Executarea unui contract

1. Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de catre Societate în scopul menționat mai sus sunt cele obținute direct de la candidatul la încadrare, prin Curricullum Vitae și alte acte care îl susțin.

 ScopCategorii de date prelucrate
1Participarea la procedura preliminară de angajare (selecție cf. pregătirii profesionale din CV și/sau altor oferte de muncă trimise candidaților)Date furnizate prin C.V:, nume, prenume, sexul, adresa, localitate, formare profesională – studii, domeniul de pregătire si calificare, semnătura, nr. telefon, adresă de e-mail, specialitate, alte date cu caracter personal pe care candidatul le poate furniza direct;
2Asigurarea cerințelor și condițiilor legate de ocuparea unui post – participarea la interviurile de angajare

Nume, prenume, sexul, adresa, localitate, formare profesională – studii, domeniul de pregătire și calificare, semnătura, nr. telefon, adresă de email, specialitate, alte date cu caracter personal pe care candidatul le poate furniza direct;

Copii după actele de identitate, de studii, calificări și autorizații, permis de conducere, cont bancar

3Îndeplinirea formalităților legale cu privire la angajare

Nume, prenume, sexul, adresa, localitate, formare profesională – studii, domeniul de pregătire și calificare, semnătura, nr. telefon, adresă de email, specialitate, alte date cu caracter personal pe care candidatul le poate furniza direct;

Copii după actele de identitate, de studii, calificări și autorizații, permis de conducere, cont bancar

2. Colectarea datelor cu caracter personal

Societatea a colectat datele cu caracter personal din următoarele surse: direct de la persoana vizată sau delegați ai acestora.

3. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Societatea folosește serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre aceștia au calitatea de persoane împuternicite de operator cu prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum urmează:

 • Serviciul de medicina muncii
 • Servicii medicale
 • Serviciul SSM

Acestor companii le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi folosite în limita obligațiilor pe care și le-au asumat față de Societate. Datele cu caracter personal pe care Societatea le divulgă către persoanele împuternicite să le prelucreze sunt limitate la minimul necesar de date cu caracter personal în vederea realizării serviciilor respective și, totodată, le solicităm să nu folosească datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile să ne asigurăm că toate entitățile cu care noi lucrăm stocheaza datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal menționate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise unor autorități publice, auditori sau instituții cu competente în activități de control cu privire la activitățile sau activele Societății, care solicita Societății să furnizeze informații, în baza obligațiilor legale care incumba Societății. Astfel de autorități publice sau instituții pot fi: Inspectoratul Teritorial de Muncă, Autoritatea Națională de Administare Fiscală dar și alte autorități, după caz.

4. Transferul datelor cu caracter personal în afara țării

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara țării către state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spațiul Economic European (“SEE”), deși acest aspect nu este folosit în mod uzual. Astfel, vă informăm că orice transfer efectuat de catre Societate către un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecția datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”). Datele cu caracter personal menționate în această notă de informare nu sunt transferate catre state care nu asigură protecție adecvată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

5. Durata prelucrării

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada de timp necesară atingerii scopurilor prelucrării, așa cum sunt ele menționate mai sus, și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. În situația în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală pentru a continua prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător.

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele perioade de timp:

 ScopDurata de prelucrare
1Participarea la procedura preliminare de angajare (selecție cf. pregătirii profesionale din CV și/sau altor oferte de muncă trimise candidaților)C.V. și documente aferente acestuia – 1 an
2Asigurarea cerințelor și condițiilor legate de ocuparea unui post – participarea la interviurile de angajarePe durata de timp strict necesară pentru a asigura cerințele și condițiile legate de procedura de angajare. Dacă aceasta nu se finalizează, datele colectate vor fi păstrate pentru 2 ani
3Îndeplinirea formalităților legale cu privire la angajareDurata de timp necesară conform reglementarilor legale aplicabile

6. Procesul decizional automatizat și crearea de profiluri

Datele cu caracter personal menționate în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv creare de profiluri.

7. Refuzul prelucrării și consecințele sale

Datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. În situația în care nu furnizați datele cu caracter personal în scopul menționat mai sus, aceasta atrage imposibilitatea participării la procedurile de încadrare și, după caz, imposibilitatea Societății de a îndeplini anumite obligații legale

8. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Societatea vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

In contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, și, în caz afirmativ, aveți acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri în acest sens către operator;
 • Dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea să solicitați, prin trimiterea unei cereri în acest sens către operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale în situația în care acestea sunt incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal în situațiile în care (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor inițial (și nu există un nou scop legal pentru prelucrare), (ii) baza legală a prelucrării o reprezinta consimțâmantul persoanei vizate, iar persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare, (iii) persoana vizată își exercită dreptul la opoziție și operatorul nu are motive în favoarea continuării prelucrării care prevalează, (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru respectarea legislației UE sau din România, sau (vi) datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale oferite către copii (dacă este cazul), pentru care consimțământul este guvernat de reguli speciale;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul să obțineti restricționarea prelucrării în situațiile în care: (i) considerați că se prelucrează date cu caracter personal inexacte, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, solicitând doar restricționarea utilizării lor; (iii) în situația în care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru prelucrarea lor în scopurile menționate mai sus, dar dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau (iv) dumneavoastră v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă temeiurile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, când prelucrarea este bazată pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la momentul retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară, atunci când prelucrarea este intemeiată pe un interes legitim și să vă opuneți în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri;
 • Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, în situația în care prelucrarea se face în baza consimțământului dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Exercitarea drepturilor menționate mai sus poate fi facută în orice moment. În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmițeti o notificare scrisă, datată și semnată sau în format electronic la urmatoarea adresă de e-mail office@rap-group.ro

Responsabilul cu Protecția Datelor

Puteți adresa orice întrebare cu privire la acest document Responsabilului cu Protecția Datelor, Attila Albu care poate fi contactat prin intermediul adresei de e-mail office@rap-group.ro

+40 727 362 153
instal.office@rap-group.ro